................

حرف ها برای ذهنم کافی نیستند!

خُب آدم عوض میشود

!

من چه کنم دراین تغییر سکوت گویایی بیشتری د ارد !

بیـــــــــــــــــشتر سکوت بیشتر...

bz : حالاین روزها ....باو ر نکن....باو ر نکن غمگینم ....خو بم ...خوب لبخند

/ 0 نظر / 30 بازدید